Ing. Pavel Novotný


Vědecké zaměření: 

 • výzkum mineralizací v severovýchodní části Českého masivu (území sz. Moravy a z. Slezska)
 • montanistický výzkum historických důlních děl v téže oblasti

 

Výstavy:

 • autorská výstava Drahé kameny České republiky, 1992
 • autorská výstava Kouzelný svět nerostů severní Moravy, 1994  
 • autorská výstava Minerály důlních děl ve Zlatých Horách, 2003  
 • autorská výstava Zlaté Hory – historie rudního ložiska evropského významu, 2005 
 • Minerály evropských zemí; doplněná výstava MZM Brno, 2005
 • Kov – kámen – šperk; doplněná výstava SUPŠ Turnov, 2006
 • autorská výstava Nerostné bohatství Olomoucka, 2014  
 • Městské kulturní zařízení Zlaté Hory: Zlaté Hory – historie rudního ložiska evropského významu, 2005
 • Hornické muzeum Landek: Zlaté Hory – historie rudního ložiska evropského významu, 2006 
 • Veletrhy Brno: Minerály Jeseníků  /  doplněna o minerály z fondu VMO, 2014
 • Mineralogická burza v Olomouci – pořadatel tří ročníků v letech 2012 až 2014

 

Stálé expozice

 • expozice Neživá příroda, správa mineralogické části, do roku 2010
 • expozice Příroda Olomouckého kraje (mineralogie, rudní ložiska, petrografie, montanistika), 2012
 • expozice Příběh kamene; mineralogická a petrografická část, 2013
 • Minerály; spoluúčast na vytvoření – sestavena ze sbírek státního hradu Buchlov, 2014

 

Přednášky:

 • Drahé kovy u Velké Bystřice na Olomoucku. Stříbrná Jihlava 2010. Jihlava, 6. 10.–9. 10. 2010.
 • Významné mineralogické lokality na území CHKO Jeseníky, Mineralogický klub v České  Třebové, 27. 1. 2010.
 • Ověřovací práce v historických důlních revírech v okolí Velké Bystřice. Moravskoslezské paleozoikum 2009 – UP Olomouc, 10. 2. 2009.
 • Významné mineralogické lokality Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Konference ke 40. výročí CHKOJ, Karlova Studánka, 11. 11. a 12. 11.2009.
 • Alpská mineralizace severovýchodní části Českého masivu. Mineralogický klub v České Třebové, 21. 3. 2007.
 • Podíl VMO na výzkumu sulfosolí na ložisku Paurovská ve Vyšné Boci. 1st Central European Mineralogical Conference Vyšná Boca 11. 9.–14. 9. 2006 (Slovenská republika).

 

Výběrová bibliografie:

 • Pauliš, P., Novotný, P., Matýsek, D. (2015): Nejzajímavější mineralogická naleziště Moravy a Slezska – zeolity a doprovodná mineralizace., Kutná Hora : Kuttna. 124 s. ISBN 978-80-86406-76-3.
 • Novotný, P., Schmidtová, T. (2012): Průvodce naučnou stezkou Sobotín – Maršíkov. AOPK – Správa CHKO Jeseníky, 32 s.
 • Novotný, P., Zimák, J., Sejkora, J. (2011): Sfalerit z ložiska Zlaté Hory - Východ (Česká republika) se zřetelnou UV luminiscencí a jeho minerální asociace. Bull. mineral.-petrolog. odd. Nár. Muz. (Praha) 19/1, s. 47–51.
 • Novotný, P. (2010): Významné mineralogické lokality Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Campanula. Sborník referátů z konference ke 40. výročí CHKOJ, Karlova Studánka 11.11. a 12.11.2009; s. 54–59. AOPK ČR – Správa CHKO Jeseníky, Jeseník.
 • Novotný, P. a kol. (2010): Alpská parageneze Hrubého Jeseníku. Minerál – speciál. Jihočeský mineralogický klub. 128 s.
 • Zimák, J., Novotný, P. (2008): Křemen – turmalínová žíla s apatitem-(CaF) z Babic u Šternberka. Bull. mineral.-petrolog. odd. Nár. muz., 16, s. 65–67.
 • Novotný, P., Král, J., Zbirovský, J. (2008): Ověřovací práce v historických důlních dílech ve Velkobystřickém rudním revíru. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 293–295, s. 58–73.
 • Novotný, P., Zimák, J. (2008): Mineralizace alpského typu se sulfidy, W-rutilem a pevným uhlovodíkem z Olověné štoly ve zlatohorském rudním revíru. Bull. mineral.-petrolog. odd. Nár. muz., 16, s. 68–71.
 • Novotný, P., Sejkora, J., Pauliš, P. (2006): Nové nálezy supergenních minerálů v horninách spodního karbonu (kulmu) v okolí Olomouce. Bull. mineral.-petrolog. odd. Nár. muz., 13, s. 172–176.
 • Sejkora, J., Novotný, P., Novák, M., Šrein, V., Berlepsch, P. (2005): Calciopetersite from Domašov nad Bystřicí, Northern Moravia, Czech Republic, a new mineral species of the mixite group. The Canadian Mineralogist, vol. 43, s. 1393–1400.
 • Novotný, P. (2004): Minerály žil alpského typu v severovýchodní části Českého masivu. Zprávy VMO, 281, s. 13–63.
 • Zimák, J., Novotný, P., Fojt, B., Večeřa, J., Losos, Z., Vávra, V., Večeřová, V., Kopa, D. (2003): Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách v okolí Javorníku, Jeseníku a Zlatých Hor. Univerzita Palackého v Olomouci, 64 s.
 • Novotný, P., Zimák, J. (2003): Zlaté Hory: Historie a současnost ložiska zlata evropského významu. Olomouc : Memoria. 144 s. ISBN 80-85807-20-3.
 • Zimák, J., Novotný, P., Fojt, B., Novák, M., Kopa, D., Losos, Z. (2002): Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách na Sobotínsku. Univerzita Palackého v Olomouci, 84 s.

 

 

Výzkumné úkoly:

 • Mineralogický výzkum hald vybraných historických ložisek Cu rud na Slovensku: Rychtárová, Piesky, Lubietová, Viničiar, Novoveská Huta.
 • Mineralogický výzkum hald vybraných historických ložisek Ni-Co-Hg rud u Dobšiné: Gugl, Hirschkohlung, Tešnárka, Lányiho Huta
 • Mineralogický výzkum hald vybraných historických ložisek Sb rud na Slovensku: Medzibrod, Dve Vody, Dúbrava, Čučma.
 • Mineralogický výzkum vybraných rudních ložisek Cu-Ag v prostoru Rožňavy: Mária baňa, Nadabula a ložiska Mn Ján.
 • Mineralogický výzkum hald průzkumných štol (Cu-Bi rudy) Smolník – Jedlovec.
 • Revize vybraných mineralogických lokalit pro zařazení do nově budované „Mineralogické naučné stezky Sobotín – Maršíkov“.
 • Mineralogický výzkum naleziště evropského významu epidotu Pfarrerb, Sobotín.
 • Výzkum vybraných výskytů Be-pegmatitů u Maršíkova, Velkých Losin a Ostružné.
 • Mineralogie žil alpského typu sobotínského amfibolitového masivu a desenské skupiny.
 • Mineralogie žil alpského typu pláště šumperského masivu a hrabišínské skupiny.
 • Mineralogie žil alpského typu keprnické skupiny, Lugika a skupiny červenohorského sedla.
 • Mineralogie žil alpského typu vrbenské a rejvízské skupiny, pláště žulovského masivu a moravskoslezského kulmu.
 • Mineralogický výzkum významné lokality křišťálu Korálové jámy, Žulová.
 • Významné mineralogické lokality sv. části Českého masivu v 19. stol. a jejich minerály ve sbírkách moravských a slezských muzeí.
 • Mineralogie ložiska železných rud Stínava – Kutiska (dříve Vlčí doly), Prostějovsko.
 • Spoluúčast při objevu nového minerálu Kalciopetersitu (lokalita Domašov nad Bystřicí) do světového mineralogického systému.
 • Mineralogický a montanistický průzkum reliktů historických báňských děl u Malého Hradiska (Prostějovsko).
 • Mineralogický a montanistický průzkum reliktů historických báňských děl na Kosíři (Prostějovsko).
 • Mineralogický výzkum mineralizace alpského typu v nově objevených výskytech v okolí Vernířovic.
 • Mineralogický výzkum ve vybraných důlních dílech ve Zlatých Horách.
 • Mineralogický výzkum v povrchových částech historických rudních ložisek v oblasti Zlatých Hor.
 • Mineralogický výzkum žilné mineralizace v oblasti Domašova nad Bystřicí.
 • Montanistický a mineralogický výzkum polymetalické mineralizace v Chrasticích (Králický Sněžník).
 • Výzkum Au–Bi mineralizace vybraných ložisek u Vyšné Boce, Nízké Tatry, Slovensko.
 • Mineralogický a montanistický výzkum reliktů báňských děl v oblasti Velké Bystřice (Olomoucko).
 • Mineralogický výzkum Au mineralizace v okolí Suché Rudné: historická ložiska Georg, Vysoká a Hláska.
 • Výzkum historických antropogenních tvarů v Národní přírodní rezervaci Praděd, Hrubý Jeseník.
 • Montanistický a mineralogický výzkum reliktů historických báňských děl v hřebenové části Hrubého Jeseníku.
 • Sekundární mineralizace Se-Cu-Pb v povrchové části rudního tělesa Pavel v Zálesí u Javorníka.
 • Mineralogický výzkum ve vybraných historických důlních dílech v Horním Městě u Rýmařova.
 • Montanistický a mineralogický výzkum v nově objevené štole Kamzičník–JV, Hrubý Jeseník.