Pro návštěvníkyPro školy a rodiny

 

Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci

Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci vycházejí od roku 1951 a v širším smyslu navazují na druhé nejstarší moravské odborné periodikum – Časopis Vlasteneckého spolku musejního – vydávaný od roku 1884 v Olomouci. Hlavním posláním časopisu je prezentovat výsledky odborné činnosti pracovníků vědeckých a kulturních institucí, které se zabývají přírodními a historickými poměry na Moravě. Zprávy VMO (ISSN 1212-1134) jsou vydávány dvakrát ročně. Liché číslo je vždy věnováno vědám přírodním, sudé číslo vědám společenským. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci jsou zapsány na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v České republice a stěžejní publikované práce procházejí nezávislým recenzním řízením.  

 

 

 

 

 

 

Společenskovědní řada Zpráv VMO je obsahově členěna na rubriky:

Studie - původní práce podléhající recenznímu řízení v rozsahu 10-20 normostran textu, max. 10 obrazových příloh, povinný poznámkový aparát, cizojazyčné resumé, abstrakt a klíčová slova;

Články│Materiály - krátké příspěvky v rozsahu do 10 normostran textu, max. 5 obrazových příloh, povinný poznámkový aparát, cizojazyčné resumé, abstrakt a klíčová slova;

Zprávy│Kronika -  informativní příspěvky o výstavách, kulturních akcích, činnosti VMO apod., rozsah do 5 normostran textu, max. 2 obrazové přílohy.

 

 

 

 

 

 

 

Přírodovědná řada Zpráv VMO je obsahově členěna na rubriky:

Recenzované práce - vědecké zpracování studované problematiky, podléhající recenznímu řízení, při obvyklé struktuře textu - úvod, cizojazyčný abstrakt, materiál a metodika, výsledky, diskuse, závěry;

Odborné články krátké nálezové zprávy, zprávy z konferencí, vlastní zkušenosti, reakce na publikované práce, výstižný přehled aktuální tematiky, cizojazyčný abstrakt;

Muzeália drobné zprávy, výstavy, informace o odborných akcích, otázky a problémy muzeologie a muzejní pedagogiky, historické glosy a jiné;

 


     
 

Redakční rada:

Ing. Břetislav Holásek (vedoucí redaktor, Vlastivědné muzeum v Olomouci), Mgr. Markéta Doláková (Vlastivědné muzeum v Olomouci), prof. PhDr. Jiří Fiala, CSc. (Univerzita Palackého v Olomouci), Mgr. Filip Hradil (Vlastivědné muzeum v Olomouci), Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně), doc. Antonín Kalous, M. A., Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci), prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně), Mgr. Pavel Šlézar (Národní památkový ústav v Olomouci); RNDr. Alois Čelechovský, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci), RNDr. Vladimíra Jašková (Muzeum a galerie v Prostějově), Mgr. Václav Dvořák (Vlastivědné muzeum v Olomouci), Ing. Pavel Novotný (Vlastivědné muzeum v Olomouci), prof. RNDr. Aloisie Poulíčková, CSc. (Univerzita Palackého v Olomouci), Ing. Zdenka Rozbrojová (Ostravské muzeum), Mgr. Lucia Turčoková, Ph.D. (Univerzita Komenského v Bratislavě), prof. RNDr. Jan Zapletal, CSc. (Univerzita Palackého v Olomouci)

Odpovědní redaktoři:

Mgr. Filip Hradil, hradil@vmo.cz, tel. 585 515 148 (společenské vědy)
Mgr. Václav Dvořák, dvorak@vmo.cz, tel. 585 515 134 (přírodní vědy)
 

Adresa redakce:

Vlastivědné muzeum v Olomouci, nám. Republiky 5, 771 73 Olomouc, Česká republika

 

Uzávěrka příspěvků je každoročně 30. května.

 
Statistiky návštěvnosti

TOPlist
Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Moravia Tips
Mediální partneři
Vlastivědné muzeum
v Olomouci je
příspěvkovou organizací
zřízenou a financovanou
Olomouckým krajem

Olomouc region Card     Rodinné pasy     Senior Pas

Vlastivědné muzeum v Olomouci, nám. Republiky 5, 771 73 Olomouc
tel. 585 515 111, fax: 585 515 133, e-mail: vmo@vmo.cz, ID datové schránky: ynwiv3i