Oznamování porušení práva (Whistleblowing)

Whistleblowing

Povinná osoba: Vlastivědné muzeum v Olomouci

se sídlem nám. Republiky 823/5, 779 00, Olomouc

IČO: 00100609
(dále jen „Příspěvková organizace“)

 

Vnitřní oznamovací systém Příspěvkové organizace (dále jen „VOS“) je zřízen za účelem oznamování možných protiprávních jednání dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“).

 

VOS je určen zaměstnancům Příspěvkové organizace a ostatním fyzickým osobám, které se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděli o protiprávním jednání, které:

  • má znaky trestného činu,
  • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
  • porušuje Zákon nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti vymezené v § 2 odst. 1, písm. d) Zákona.

 

Hlavním cílem ochrany oznamovatelů je umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti nebo při výkonu pracovní či jiné obdobné činnosti. Oznámení může podat fyzická osoba, která vykonává či vykonávala práci nebo jinou obdobnou činnost dle Zákona, v jejíž souvislosti oznámení podává.  Příspěvková organizace vylučuje z podání oznámení osoby, které pro Příspěvkovou organizaci nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost dle ust. § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

 

Příslušná osoba pověřená k přijímání a prošetření oznámení:


Jméno, příjmení:  Mgr. Jiří Kutal
e-mail: kutal@vmo.cz
telefon: 585 515 166

 

Oznámení je možné podat prostřednictvím VOS:

a) písemně e-mailem - na e-mailovou adresu wb@vmo.cz, kterou jsme zřídili výhradně k přijímání oznámení dle Zákona. Doporučujeme oznámení označit názvem Whistleblowing

 
b) písemně poštou - na adresu:

Jiří Kutal 

Vlastivědné muzeum v Olomouci

nám. Republiky 823/5, 779 00, Olomouc

Oznámení nechť je označeno názvem Whistleblowing

 
c) ústně – telefonicky na tel. čísle 585 515 166. Tímto zároveň žádáme, aby tento způsob podání oznámení byl využíván v běžné pracovní době (tj. od pondělí do pátku od 9.00 do 17.00 hod)d) osobně na žádost oznamovatele po předchozí domluvě

Termín osobní schůzky lze sjednat telefonicky na tel. č. 585 515 166. nebo emailem na adrese: kutal@vmo.czPříslušná osoba je povinna přijmout oznámení osobně v přiměřené lhůtě (nejdéle však do 14 dnů od žádosti).

 

Oznamovatel může podat své oznámení také prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti.