Doprovodný program výstav Chrám moudrosti a Symboly moudrosti

18. 10. 2023 – 11. 02. 2024

Vlastivědné muzeum v Olomouci


Vlastivědné muzeum v Olomouci spolu s Univerzitou Palackého v Olomouci připravilo bohatý doprovodný program k výstavám Chrám moudrosti, jezuitská univerzita v Olomouci 1573–1773 a Symboly moudrosti, třináct žezel olomoucké univerzity.

Všichni zájemci jsou zváni na tyto akce:

Křest knihy Jiřího Kamena SPLÍN ARCIBISKUPA KOHNA

18. října od 17.00 | VMO, Radeckého sál

Herec Igor Bareš čte z novinkového románu absolventa FF UP, rozhlasového redaktora a spisovatele Jiřího Kamena (1951), který svůj opus věnoval kontroverzní osobnosti 7. olomouckého arcibiskupa Theodora Kohna (1845-1915), který se pokoušel o znovuzaložení olomoucké univerzity a ve své závěti univerzitě odkázal značný finanční obnos. Pořadem za účasti autora provází Michal Bureš.

Vydání knihy v nakladatelství ARGO podpořilo Ministerstvo kultury ČR.Křest se uskuteční ve spolupráci s festivalem Prix Bohemia Radio.

Beseda o slovácké mládeži na studiích v Olomouci

9. listopadu od 17.00 | VMO, Radeckého sál

Jak se chodívalo do Olomouce studovat, jaký byl vztah hanáckého a slováckého venkova ke vzdělání a jaký statut měli dříve studenti olomoucké univerzity? Beseda se uskuteční za účasti etnografa a historika Martina Šimši, ředitele NÚLK ve Strážnici, a prorektory pro komunikaci a studentské záležitosti UP Andrey Hanáčkové, divadelní teroretičky a rozhlasové dokumentaristky.

Slavnostní představení druhého svazku edice olomoucké univerzitní matriky

13. listopadu | 17.00 | VMO

Největším pokladem každé univerzity jsou plody její práce – její vzdělaní absolventi. Olomoucká univerzita patří navzdory svým bouřlivým dějinám k těm vysokým učením – pilířům evropské civilizace, které tyto plody uchovávaly v paměti, vedly matriky svých posluchačů a předaly tak tento poklad budoucnosti. Po pečlivé edici části nejstarší matriky olomoucké univerzity z let 1576 (resp. 1590) až 1651, která byla vydána péčí prof. Libuše Spáčilové a dr. Vladimíra Spáčila v roce 2016, bylo nyní díky úsilí stejného autorského páru připraveno pokračování, zachycující léta 1652–1729. Tzv. Matricula academiae Olomucensis podává svědectví o období největšího rozkvětu univerzity v jejím jezuitském období. Po devastující švédské okupaci, během níž byla univerzita dokonce nucena v letech 1642–1650 přerušit svou činnost, nastalo období růstu a nadějí. Rukopis, přinášející soupis imatrikulovaných studentů, je tak dokladem početního nárůstů akademické obce v období, které pro univerzitu znamenalo v zásadě nerušený růst nepoznamenaný zásahy státu, období, v němž se rozšířily prostory univerzity, vznikl Starý konvikt, barokní budova univerzity, seminář sv. Františka Xaverského i kostel Panny Marie Sněžné. Matrika se stala svědkem „zlatého věku“ jezuitského olomouckého učení. Není lepšího způsobu, jak uctít minulost naší univerzity, než připomenutím jejich největších úspěchů – absolventů. Pokračování edice olomoucké univerzity je tak nesmírně cenným příspěvkem k oslavám výročí a její vydání s radostí představíme veřejnosti za účasti dvojice editorů a představitelů Vydavatelství UP.

Zážitkový workshop pro základní školy

13. a 20. listopadu | 17.00 | VMO, sál Václava III.

Žáci a žákyně se ocitnou v roli historiků a budou zkoumat písemné, obrazové a hmotné prameny a pomocí své práce řešit otázky související s dějinami jezuitů a vzdělávání v Olomouci. Workshop vychází z badatelského pojetí výuky dějepisu. Připravují jej a realizují studenti a studentky učitelství dějepisu pod vedením vyučujících z Katedry historie FF UP. Wokshopy pro vybrané ZŠ a SŠ proběhnou v pondělí 13. a 20. listopadu. Po jejich ukončení budou vytvořené pracovní listy volně k dispozici pro návštěvníky VMO.

Přednáška o studentském životě na staré olomoucké univerzitě

30. listopadu | 17.00 | VMO, Radeckého sál

I když barokní areál spojený s jezuitskými školami je stále charakteristickou dominantou Olomouce a z části dnes znovu slouží univerzitě, náplň a způsob tehdejší výuky je diametrálně odlišný. Přednáška doprovázená fotografiemi dokumentů i obrazového materiálu se pokusí přiblížit formu, průběh a obsah studia na olomouckém učení. Bude zde prezentován nejen ideální stav, ukotvený v řeholi, konstitucích a pravidlech, ale také běžné dny, zachycené v denících představených či vzpomínkách studentů, z nichž jeden byl i slavný historik Bohuslav Balbín. Pozornost bude věnována nejen vzorným a úspěšným posluchačům, ale i žákům darebákům, kteří vyvolávali konflikty mezi sebou i s olomouckými měšťany a nezřídka skončili v univerzitním vězení.
Přednáší Mgr. Jana Oppeltová, Ph.D

Podcastová série Jezuitská Olomouc

4. 10. 2023 – 11. 2. 2024 | k přehrání na webu, YouTube a v aplikaci Spotify

V roce 1573 v Olomouci založené vysoké učení bylo po dvě stě roků formováno jezuitským řádem. Soužití jezuitů s jinými olomouckými řeholníky i studentů se zdejšími měšťany vnášelo určitou dynamiku do života i do výsledné podoby městského organismu. Univerzita měla své podporovatele, dobrodince a ochránce, jakož i své nepřátele či oponenty. Vždy byla prostředím generujícím názorovou pestrost a do značné míry již od svého počátku přesahovala regionální rámec hlavního moravského města, jakož i celé země. Dodnes existující budovy někdejší jezuitské univerzity v čele s kostelem Panny Marie Sněžné jsou stále viditelnými kulisami, v nichž se odehrávaly všední i nevšední příběhy tvořící olomouckou historii. Oslavy letošního čtyřstého výročí přenesení ostatků křesťanské mučednice svaté Pavlíny, ochránkyně Olomouce a patronky proti moru, dokládají, že ne všechny tradice pěstované na půdě staré univerzity odvál čas. Jak univerzita proměnila město? A co Olomouc na oplátku vetknula univerzitě? Nejen na tyto, ale i na mnohé další otázky z historie druhé nejstarší univerzity v českých zemích se budou snažit najít odpověď hosté podcastové série Jezuitská Olomouc.
Moderuje PhDr. Filip Hradil


Doprovodný program výstav Chrám moudrosti a Symboly moudrosti
Modul: Akce