Zprávy Vlastivědného muzea v OlomouciDigitální archiv časopisu ZVMONávaznost, periodicita a anotace:

Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci vycházejí od roku 1951 a v širším smyslu navazují na druhé nejstarší moravské odborné periodikum – Časopis Vlasteneckého spolku musejního – vydávané od roku 1884 v Olomouci. Hlavním posláním časopisu je prezentovat výsledky odborné činnosti pracovníků vědeckých a kulturních institucí, které se zabývají přírodními a historickými poměry na Moravě. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci jsou od roku 2008 zapsány na seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Od roku 2016 je obsah časopisu poskytován databázi EBSCO.
Zprávy VMO jsou vydávány dvakrát ročně. Liché číslo je vždy věnováno vědám přírodním, sudé číslo vědám společenským; uzávěrka je pro obě čísla stanovena na konci května;  odborné příspěvky procházejí nezávislým recenzním řízením. 

Společenskovědní řada Zpráv VMO je obsahově členěna na rubriky: Studie a Články│Materiály, které obsahují původní odborné, recenzované příspěvky z oblasti českých dějin a Zprávy │Kronika, jež zahrnuje především informace o činnosti Vlastivědného muzea v Olomouci.  Přírodovědná řada Zpráv VMO je obsahově členěna na rubriky: Recenzované odborné články, v níž jsou otiskovány recenzované vědecké příspěvky, Odborné články obsahující krátké nálezové zprávy, prezentaci výsledků muzeologické práce a odborné práce z oboru muzejní pedagogiky s provázaností na přírodní vědy a Muzeália zahrnující informativní příspěvky o výstavách, odborných akcích, přírodovědných výukových programech, historické glosy, personália aj.

Redakce časopisu přijímá do recenzního řízení zaslané články i další příspěvky všech autorů bez rozdílu, pokud splňují stanovené podmínky pro publikování. Garantuje rovněž všem autorům profesionální recenzní řízení. Za obsah a jazykovou správnost prací odpovídají autoři.

 

Odpovědní redaktoři a adresa redakce:

Mgr. Robert Šrek, srek@vmo.cz, (společenské vědy)

Mgr. Magda Bábková Hrochová, maghroch@centrum.cz, (přírodní vědy) 

Vlastivědné muzeum v Olomouci, nám. Republiky 5, 771 73 Olomouc, Česká republika

 

Redakční rada:

Mgr. Magda Bábková Hrochová (Vlastivědné muzeum v Olomouci), RNDr. Alois Čelechovský, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci), prof. PhDr. Jiří Fiala, CSc. (Univerzita Palackého v Olomouci), Ing. Břetislav Holásek (vedoucí redaktor, Vlastivědné muzeum v Olomouci), doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně), Mgr. Andrea Jakubcová (Vlastivědné muzeum v Olomouci), RNDr. Vladimíra Jašková (Muzeum a galerie v Prostějově), doc. Mgr. Antonín Kalous, M. A., Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci), prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně), Mgr. Beata Matysioková, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci), Ing. Pavel Novotný (Vlastivědné muzeum v Olomouci), prof. RNDr. Aloisie Poulíčková, CSc. (Univerzita Palackého v Olomouci), PhDr. Pavel Šlézar, Ph.D. (Národní památkový ústav v Olomouci), Mgr. Robert Šrek (Vlastivědné muzeum v Olomouci), RNDr. Jana Tkáčiková (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek).

 

ISSN a registrace časopisu na Ministerstvu kultury České republiky:

ISSN 1212-1134; ev. č. MK ČR E 19080

Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.
Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.