Fotoarchiv /poskytování snímků, repropráva a ostatní


Fotoarchiv bude
od 1.1.2020 až do odvolání uzavřen pro veřejnost
z důvodu digitalizace sbírek VMO.
Tímto se Vám omlouváme za možné vzniklé komplikace
a děkujeme za pochopení.
Fotoarchiv Vlastivědného muzea v Olomouci

Fotoarchiv VMO tvoří téměř 200 000 negativů, které dokumentují region střední a severní Moravy s výrazným zaměřením na město Olomouc a přilehlou oblast Hané v období od konce 19. století až po současnost. Nachází se v něm hojně využívaný badatelský materiál uplatňující se v oblasti památkové péče, společenských věd, výstavní činnosti a podobně. Početnou skupinu tvoří negativy zachycující sbírkové předměty Vlastivědného muzea v Olomouci a rovněž prezentační a výzkumnou činnost instituce (např. archeologie). Rozsáhlý je rovněž soubor portrétů významných osobností. V současné době probíhá postupná digitalizace sbírky s akcentem na aktuální požadavky badatelů, odborných pracovníků a výstavní činnost muzea.

Veřejnosti je fotoarchiv přístupný po předchozí domluvě.  


Kontakt:
Mgr. Denisa Šinkovská Mikolášková, sinkovska@vmo.cz, tel.: 585 515 127
Mgr. Hana Jakůbková
, jakubkova@vmo.cz, tel.: 585 515 146

 

Fotoarchiv – poskytování snímků, repropráva

Pro účely komerční

Agendu poskytování reprodukcí pro účely komerční spravuje oddělení marketingu a prezentace VMO.
Kontakt: MgA. Antonín Valentavalenta@vmo.cz, tel.: 585 515 143

Pro účely nekomerční

Agendu poskytování reprodukcí pro účely nekomerční vede správkyně digitálního fotoarchivu VMO.
Kontakt: Mgr. Denisa Šinkovská Mikoláškovásinkovska@vmo.cz, tel.: 585 515 127

Fotoarchiv VMO poskytuje digitální reprodukce sbírkových předmětů VMO pro použití reprodukcí k účelům studijnímvědeckým (diplomové a disertační práce, vědecké a odborné časopisy, sborníky, samostatné studie, monografie, edice, katalogy výstav atd.) a výstavním (pro výstavní akce pořádané neziskovými organizacemi, školami,  paměťovými institucemi, příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem atd).


Reprodukce lze poskytnout na základě písemné žádosti žadatele zaslané ředitelství muzea minimálně 4 týdny před požadovaným termínem poskytnutí snímku.

 

Písemná žádost musí obsahovat:

  • identifikaci žadatele (v případě právnické osoby název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby, v případě fyzické osoby její trvalou adresu)
  • údaj, k jakému účelu budou reprodukce použity (studijní, výstavní, publikační…);
    v případě užití pro publikaci uvedení autora, názvu publikace, jejího vydavatele, rok vydání publikace, jazykovou mutaci, náklad a předpokládanou cenu publikace; v případě užití pro výstavu název, termín a místo, kde se bude výstava konat
  • identifikaci sbírkového předmětu či dokumentu (inventární číslo, signatura apod.)
  • požadované vlastnosti reprodukce (rozlišení, velikost atd.)


Výše uvedené údaje je vhodné vyplnit přímo do formuláře Dohody o povolení reprodukce díla, v níž budou specifikovány podmínky pro poskytnutí reprodukčních práv.

 

V případě využití reprodukcí pro publikaci je obvykle požadován adekvátní počet výtisků do knihovny VMO.


Poplatky:
Ceny za zhotovení reprodukcí zahrnují manipulaci s předmětem, jeho případné očištění, konzervátorský zásah, popis atd.
Digitální reprodukce se standardně poskytují ve formátu JPG, rozlišení 300 dpi.

 

Zhotovení digitální reprodukce dvourozměrné předlohy do formátu A4 (skenování)

100 Kč/1 ks

Zhotovení digitální reprodukce transparentní předlohy do formátu 13x18 cm (skenování)

100 Kč/1 ks

Zhotovení digitální reprodukce dvourozměrné předlohy nad formát A4
a digitální reprodukce trojrozměrné předlohy (fotografování)


500 Kč/záběr

Poskytnutí reprodukce již dříve digitalizované předlohy

50 Kč /1 ks

Poskytnutí reprodukce již dříve digitalizované předlohy pro studenty, členy AMG a jiné paměťové instituce

zdarma

Expresní vyřízení zakázky do 3 dnů

100% k ceně zakázky

Zápis dat na flash disk

20 Kč

CD nebo DVD včetně zápisu dat

40 Kč

Poskytnutí reprodukčních práv pro účely studijní, vědecké a výstavní

zdarma

 


Úhrada poplatků:

  • hotově ve fotoarchivu VMO
  • na účet KB Olomouc 1035811/0100


Poplatky za poskytnutí digitálních reprodukcí mohou být v některých případech částečně nebo úplně kompenzovány odpovídajícím množstvím publikací nebo tiskovin či jiných nosičů.