RNDr. Tomáš Lehotský, Ph.D.


Vědecké zaměření:

 • paleontologie spodního karbonu kulmské facie, paleontologie středomoravského terciéru, fosilní stopy

 

Výstavy:

 • Po stopách třetihorního moře
 • Zkameněliny – archiv života
 • Gisele – výstava k premiéře baletu
 • Les Ballets Russes – výstava ke 100. výročí založení světoznámého baletního souboru
 • Doba ledová je doba ledová
 • Stopy v kameni
 • Kašpárkova říše

 

Výběrová bibliografie:

 • Jašková, V. – Lehotský, T. (2010): Kámen mluví aneb geologie Prostějovska. – ČSOP Iris, 64s. Prostějov. ISBN 978-80-254-8172-1
 • Mikuláš, R., Lehotský, T., Bábek, O. (2004): Trace fossils of the Moravice Formation in the southern part of the Nízký Jeseník Mts. (Lower Carboniferous, Culm facies; Moravia, Czech Republic). – Bull. of Geosciences, 79, 2, 81-98. Praha; http://www.geology.cz/bulletin/fulltext/bullgeosci200402081.pdf
 • Bábek, O., Mikuláš, R., Zapletal, J., Lehotský, T. (2004): Combined tectonic-sediment supply-driven cycles in a Lower Carboniferous deep-marine foreland basin, Moravice Formation, Czech Republic. Int. J. Earth. Sci., 93, 2, 241-261. Stuttgart; http://www.springerlink.com/content/lhb0r4tud0djqdbf/
 • Mikuláš, R. - Lehotský, T. - Bábek, O. (2002): Lower Carboniferous ichnofabrics of the Culm facies: a case study of the Moravice Formation (Moravia and Silesia, Czech Republic). - Geol. Carpathica, 53, 3, 141-148; http://www.geologicacarpathica.sk/src/abstract.php?id=2002005300030141
 • Jašková, V. – Lehotský, T. (2009): Nové lokality miocenních sedimentů s faunou na Prostějovsku (Lutotín, Myslejovice, Terezské údolí u Náměště na Hané. - Přír. Stud. Muz. Prostěj., 10/11, 183-190. Prostějov. ISBN 80-900-106-9-5 (článek)
 • Dolníček, Z. – Kropáč, K. – Lehotský, T. – Škoda, R. – Jačková, I. (2008): Nové petrografické, mineralogické a paleontologické poznatky z lomu Podhůra (kra Maleníku, moravskoslezský kulm). Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 93, 91-112. Brno. ISSN: 1211-8796 (článek)
 • Dolníček, Z. – Zapletal, J. – Lehotský, T. – Zimák, J. (2008): Geologické exkurze po Olomoucku. Skripta PřF UP v Olomouci, 49 str. + 22 str. příloh.(výukový text)
 • Holcová, K. – Zágoršek, K. – Jašková, V. – Lehotský, T. (2007): The oldest Miocene Bryozoa from the Carpathian Foredeep (boreholes Přemyslovice). Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Vol 36, Geology, 47-55. Brno (konference)
 • Konečný, P. – Lehotský, T. (2007): Osteologický materiál z Mladečských jeskyní ve sbírce Vlastivědného muzea v Olomouci. Zprávy VMO, 289-291, 42-45. Olomouc (článek)
 • Lehotský, T. – Zapletal, J. (2007): Fosilní stopy v barokních břidličných podlahách vybraných olomouckých památek. Zprávy VMO, 289-291, 14-24. Olomouc (článek)
 • Jašková, V. – Lehotský, T. – Hladilová, Š. (2007): Miocenní sedimenty od Seloutek na Prostějovsku. Přír. Stud. Muz. Prostěj., 9, 143-150. Prostějov (článek)
 • Lehotský, T. (2007): Ophiomorpha isp. – první nález fosilní stopy ze Služína (karpatská předhlubeň). Přír. Stud. Muz. Prostěj., 9, 141-142. Prostějov (článek)

 

Stálé expozice

 • Příroda Olomouckého kraje (paleontologie, historická geologie), 12. 4. 2012

 

Výzkumné úkoly a granty:

 • FRVŠ 277/2010 Reinstalace a multimediální prezentace geologických sbírek Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého

 

Přednášky:

 • Od trilobita k jeskynnímu medvědovi

 

Výuka na UP Olomouc:

 • obecná a systematická paleontologie, paleoekologie, význam ichnofosilií, didaktika geologie, přírodní katastrofy a biotické krize, vývoj přírody ČR, mikropaleontologie, určovací praktikum z paleontologie, biologie pro geology