PhDr. Filip Hradil


Vědecké zaměření:

 • numismatika
 • dějiny evropského raného novověku s přihlédnutím ke kulturním a náboženským dějinám habsburské monarchie
 • řád řeholních lateránských kanovníků v Čechách a na Moravě

 

Výstavy (výběr):

 • Historie a současnost zubního lékařství aneb víme, jak na zubní kaz, Vlastivědné muzeum v Olomouci, 11. 10. 2019 – 17. 11. 2019 (společně s Ladislavem Korotvičkou a Lubošem Harvanem)
 • Století 1918–2018 v Olomouckém kraji, Vlastivědné muzeum v Olomouci, 1. 9. – 7. 10. 2018, (společně s Karlem Podolským)
 • Marie Terezie (1717–1780), jediná žena na českém trůně, Vlastivědné muzeum v Olomouci, 19. 5. 2017 – 27. 8. 2017
 • Chrám věd a múz. 450 let Vědecké knihovny v Olomouci, Vlastivědné muzeum v Olomouci, 7. 4. 2016 – 12. 6. 2016, (společně s Janou Hrbáčovou)
 • Uničovský zlatý poklad. Utajený příběh šibeničního vrchu, Vlastivědné muzeum v Olomouci, 14. 4. 2016 – 5. 6. 2016
 • Poklady starého Egypta. Sbírka Josefa Ferdinanda Habsburského, Vlastivědné muzeum v Olomouci, 10. 10. 2013 – 15. 3. 2014, (společně s Pavlem Onderkou, Janou Mynářovou a Radkem Podhorným)
 • Mezi Východem a Západem. Svatí Cyril a Metoděj v historii a kultuře českých zemí (společně se Simonou Jemelkovou), Muzeum umění Olomouc, Vlastivědné muzeum v Olomouci, 25. 4. 2013–11. 8. 2013
 • Olomoucké baroko / Výtvarná kultura let 1620–1780 (společně s Gabrielou Elbelovou, Ondřejem Jakubcem a Martinem Zdražilem), Muzeum umění Olomouc, Vlastivědné muzeum v Olomouci, 2. 12. 2010–27. 3. 2011

 

Stálé expozice:

 • Olomoucká univerzita / Universitas Olomucensis, Vlastivědné muzeum v Olomouci, 21. 2. 2013 – 31. 12. 2017
 • Olomouc – patnáct století města, Vlastivědné muzeum v Olomouci, od 12. dubna 2012
 • Z dějin města Šternberka, bývalý augustiniánský klášter ve Šternberku, od 29. června 2011

 

Výzkumné úkoly a granty:

 • 2014-2016, účastník projektu GA ČR P405/14-05167S Zdroje, formy a funkce monastické historiografie raného novověku v českých zemích
 • 2012–2014, spoluúčast na projektu Inovace studia Historických věd na Univerzitě Palackého, CZ. 1.07/2.2.00/28.0025, Katedra historie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
 • 2010, spoluřešitel projektu Kontinuita, inovace a zrod moderní společnosti, FF 2010 044, Interní grantová soutěž (IGA), Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.

 

Bibliografie (výběr):

 • 2020, Poklad mincí z doby třicetileté války z Horních Rápotic, Praha – Havlíčkův Brod, 224 s., (spolu s Jiřím Militkým, Alešem Knápkem, Vlastimilem Novákem, Kamilem Smíškem a Erikem Vilimcem)
 • 2019, Sbírka mincí a medailí matematického muzea a lycejní knihovny. Příspěvek k dějinám olomouckého muzejnictví v 18. století, Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, č. 318, s. 24–56.
 • 2018, Medaile a obrazové prameny spojené s obranou města Olomouce v roce 1758, Folia numismatica. Supplementum ad Acta Musei Moraviae, č. 32/1, s. 3–18, (spolu s Květoslavem Growkou).
 • 2017, Olomoucká medaile k předání vlády Františku Josefovi I. Několik poznámek k současnému stavu zlatého odražku, Numismatické listy, č. 3–4, s. 171–183, (spolu s Vítem Procházkou a Lukášem Richterou).
 • 2016, Depot „pro memoria“ z mariánského sloupu na Ořechové ulici ve Šternberku (okr. Olomouc), Folia Numismatica. Supplementum ad Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales, CI, 2016, 30/2, s. 3–13.
 • 2016, Rosa Trebonea. Raně novověký kvítek z knihovny třeboňského kláštera, Folia Historica Bohemica, sv. 31/1, s. 67–84.
 • 2016, „Museum mathematicum“ a numismatická sbírka olomoucké lycejní knihovny, in: Jana Hrbáčová – Rostislav Krušinský (ed.), Chrám věd a múz. 450 let Vědecké knihovny v Olomouci, (katalog výstavy), Olomouc, s. 241–244, (spolu s Jiřím Glonkem).
 • 2015, Uničovský zlatý poklad. Nález mincí z počátku 17. století, Olomouc, 240 s.
 • 2013, Řád svatých Cyrila a Metoděje, Krok. Kulturní revue Olomouckého kraje, č. 2, s. 23–27.
 • Umělecký mecenát šternberských augustiniánů a osobnost malíře Antonína Richtera, in: Ladislav Daniel – Filip Hradil (eds.), Město v baroku, baroko ve městě, Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci – společenské vědy, č. 304 – suplementum, Olomouc s. 201–208.
 • 2012, Ladislav Daniel – Filip Hradil (eds.), Město v baroku, baroko ve městě. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci – společenské vědy, č. 304 – suplementum, Olomouc, 222 s.
 • 2012, Josef Vratislav Monse a jeho nobilitační diplom. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, č. 302, s. 28–42, (spolu s Miroslavem Myšákem).
 • 2011, Paměť a identita. Narativní prameny z prostředí českých a moravských augustiniánských kanonií v raném novověku. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, č. 302, s. 3–21.
 • 2011, “Ve znamení planoucího srdce.” Josef Ignác Sadler a umělecký mecenát moravských augustiniánů v polovině 18. století. In: Jiří Kroupa – Martina Miláčková – Leoš Mlčák (eds.), Josef Ignác Sadler 1725–1767, katalog výstavy. Olomouc 2011, s. 43–53.
 • 2010, Olomouc ve druhé polovině 18. století. In: Martin Elbel – Ondřej Jakubec (eds.), Olomoucké baroko. Proměny ambicí jednoho města, díl 1 (katalog výstavy). Olomouc, s. 313–322.
 • 2009, Filip Hradil – Jiří Kroupa (eds.): Šternberk. Klášter řeholních lateránských kanovníků. Dějiny – umění – kultura. Šternberk, 176 s.Přednášky (výběr):

 • 2020, Poklad mincí z doby třicetileté války z Horních Rápotic, Moravské zemské muzeum v Brně
 • 2019, Mince a medaile olomouckého arcibiskupa Rudolfa Jana, kaple Božího Těla, Umělecké centrum Univerzity Palackého
 • 2019, Nizozemské mincovnictví 2. poloviny 16. století, Moravské zemské muzeum v Brně
 • 2018, Neznámá sbírka antických mincí a gem z rukopisu Františka Řehoře Gianniniho Numismatica centroeuropaea III, 17. – 20. 9., Institute of Archaeology, University of Wroclaw, Bystrzyca Klodzska, (spolu s Lenkou Vacinovou)
 • 2018, Poklad od nemrlovské kaple, Obecní úřad Oskava
 • 2018, Medaile a obrazové prameny spojené s obranou města Olomouce v roce 1758, Moravské zemské muzeum
 • 2016, Proměny zahrady a blízkého okolí augustiniánské kanonie ve Šternberku, workshop k projektu revitalizace farní zahrady, Šternberk
 • 2016, Počátky numismatické sbírky olomoucké univerzity, Česká numismatická společnost, pobočka Olomouc
 • 2016, Počátky numismatické sbírky olomoucké univerzity, Numismatica centroeuropaea / Středoevropské numismatické dny I, Filosofický ústav AV ČR, Filozofická fakulta Univerzity Pardubice, 19. – 22. 9., Kutná Hora
 • 2015, Uničovský zlatý poklad. Několik poznámek k revizi a vyhodnocení, Moravské zemské muzeum
 • 2014, Uničovský zlatý poklad. Několik poznámek k revizi a vyhodnocení nálezu mincí z počátku 17. stolet,í Mincovní nálezy IV, Bechyně, 10.–13. 9., Centrum medievistických studií Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy ve spolupráci s Archeologickým ústavem Akademie věd ČR, Bechyně.
 • 2013, Čas a dějiny. Od subjektivního vnímání po objektivní měření, přednáška v rámci kurzu univerzity třetího věku UP Olomouc
 • 2011, Svatý Jan Sarkander, mučedník neklidného věku, přednáška v rámci kurzu univerzity třetího věku UP Olomouc
 • 2011, Malíř Antonín Richter – známý a neznámý?, Město v baroku, baroko ve městě, Historická Olomouc XVIII, Olomouc, 16.–17. 3., Vlastivědné muzeum v Olomouci, Muzeum umění Olomouc, Katedra dějin umění FF UP, Olomouc
 • 2011, Olomouc ve druhé polovině 18. století, přednáška v rámci kurzu univerzity třetího věku UP Olomouc
 • 2011, Mezi barokem a osvícenstvím. Olomouc ve druhé polovině 18. století, přednáška výběrového semináře Katedry historie FF UP Olomouc
 • 2011, Každodenní život v barokním klášteře, přednáška v rámci doprovodných akcí výstavy Olomoucké baroko. Výtvarná kultura let 1620–1780, Vlastivědné muzeum v Olomouci
 • 2010, Mýtus a legenda v dějinách, přednáška v rámci kurzu univerzity třetího věku UP Olomouc