PhDr. Lukáš Hlubek

 

Vědecké zaměření:

 • Středověká a raně novověká archeologie; Pravěké až raně novověké osídlení na území bývalého soudního okresu Litovel; Kamnářská keramika na střední Moravě; Archeologie na střední Moravě

 

Výstavy:

 • Jindřich Wankel. Vlastivědné muzeum v Olomouc, od 15. července do 22. srpna 2021
 • Keltská kamenná hlava ze Mšeckých Žehrovic. Vlastivědné muzeum v Olomouci, od 11. února do 23. února 2020
 • Věstonická venuše. Poprvé v Olomouci. Vlastivědné muzeum v Olomouci, od 27. listopadu do 8. prosince 2019
 • Výpravy za litovelskou archeologií, Muzeum Litovel, od 16. října do 1. prosince 2019
 • Hedvábná cesta. Tisíce let obchodních a válečných kontaktů mezi civilizacemi starého světa, Vlastivědné muzeum v Olomouci, od 10. listopadu 2017 do 11. února 2018 (spoluautor)
 • České Korunovační klenoty...na dosah / doba Karla IV. na Olomoucku, Vlastivědné muzeum v Olomouci, 3. prosince 2015 – 21. února 2016.
 • Mezi Východem a Západem. Svatí Cyril a Metoděj v historii a kultuře českých zemí, (společně se Simonou Jemelkovou), Muzeum umění Olomouc, Vlastivědné muzeum v Olomouci, 25. 4. 2013 – 11. 8. 2013 (spoluautor)
 • Od doby kamenné do doby slovanských hradišť, Vlastivědné muzeum v Olomouci, 16. listopadu 2012 – 13. ledna 2013 (spoluautor)
 • Po stopách dinosaurů, Městské muzeum Rýmařov, 2. května – 31. května 2009 (spoluautor)

 

Stálé expozice:

 • Historie Drahanovic, reinstalace expozice v Černé věži v Drahanovicích, od 28. března 2014
 • Příběh kamene, expozice geologie, archeologie, lapidária – Vlastivědné muzeum v Olomouci, od 15. května 2013 (spoluautor)
 • Olomouc – patnáct století města, Vlastivědné muzeum v Olomouci, od 12. dubna 2012 (spoluautor)

 

Výzkumné úkoly a granty:

 • 2017–2022, spoluúčast na projektu Dějiny města Šternberka, hlavní garant Katedra historie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
 • 2015–2018, spoluúčast na projektu Dějiny města Litovle, hlavní garant Katedra historie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
 • 2012–2014, spoluúčast na projektu Inovace studia Historických věd na Univerzitě Palackého, CZ. 1.07/2.2.00/28.0025, Katedra historie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

 

Výběrová bibliografie:

 • 2021, Výsledky záchranného archeologického výzkumu na předhradí hradu Tepenec v letech 1971–1975. Přehled výzkumů 62, č. 2, s. 79–107.
 • 2021, Neznámá raně novověké forma na výrobu kachlů ve sbírce Vlastivědného muzea v Šumperku. Severní Morava 107, s. 59–62 (spolu s P. Janíčkovou).
 • 2020, Nové nálezy kadlubů a přechodného pozitivu určeného k výrobě kachlů z Loštic (okr. Šumperk). Archaeologia historica 45, č. 2, s. 431–443.
 • 2020, Neznámá kolekce středověkých nálezů z ulice 8. května čp. 504 v Olomouci. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 320, s. 19–36.
 • 2020, Raně novověké nálezy z Jižní ulice v Olomouci-Slavoníně. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 320, s. 92–106.
 • 2020, Zaniklá středověká ves Prlov (okr. Olomouc). Střední Morava 49, s. 85–91.
 • 2019, Výpravy za litovelskou archeologii. Litovel (spolu s Faltýnkem, K., Golcem, M., Hlavou, M., Kalábkovou, P., Mírovou, Z., Šlézarem, P., Urválekem, R.)
 • 2019, Raně středověké sídliště v Žerotíně, trať Cepový rybník. Archeaologia historica 44, č. 2, s. 835–853 (spolu s M. Moníkem a J. Kapustou).
 • 2019, Raně středověké sídliště v obci Hnojice (okr. Olomouc). Časopis moravského muzea CIV, č. 1, s. 31–42.
 • 2019, Raně novověký objekt v intravilánu Hnojic (okr. Olomouc). Vlastivědný věstník moravský LXXI, č. 1, s. 46–54.
 • 2018, Doba bronzová, Doba železná, Doba římská, Doba stěhování národů. In: Konečný, K. (ed.), Litovel – Velké dějiny města, Olomouc, s. 47–61.
 • 2017, Kachle s pěti kruhovými prohlubněmi z areálu města Litovle. Archaeologia historica 42, č. 2, s. 863–873.
 • 2017, Kolekce kachlů z Loštic uložená ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. Zprávy Vlastivědného muzea 314, s. 130–145.
 • 2016, Nález fragmentu kachle z kolekce tzv. rytířských kamen v Litovli. Archaeologia historica 41, č. 2, 437–447 (spolu s P. Šlézarem a K. Faltýnkem).
 • 2016, Soubor raně novověkých kachlů z Chořelic (okr. Olomouc). Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 312, s. 113–124 (spolu s K. Faltýnkem).
 • 2016, Raně novověké kolekce kachlů ze Zahradní ulice z Litovle. Sborník národního památkového ústavu územního odborného pracoviště v Olomouci 2016, s. 51–65 (spolu s P. Šlézarem).
 • 2016, Nález benátské mince z 13. století na Dómském návrší v Olomouci. Numismatické listy 70, č. 1–2, s. 55–62 (spolu s R. Zaoralem).
 • 2016, Sídliště z doby laténské v Unčovicích. Acta musei moraviae, Scientes sociales CI, č. 1, 29–46 (spolu s I. Čižmářem).
 • 2016, Nové poznatky o pokladu mincí v nádobě z Rešova. In: Pohanka, J. – Pohanka, V. – Stanzel, V. – Přikrylová-Nesetová, Z. – Karel, R. (eds.), Quod bene Notandum – Liber Secundus, Bruntál 2016, s. 53–56.
 • 2015, Pravěké a středověké raně středověké osídlení na katastru obce Seničky (okr. Olomouc). Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 310, s. 5–27.
 • 2015, Kolekce loštických pohárů ve sbírce bývalého Okresního vlastivědného muzea v Litovli. Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales C/1, 125–136.
 • 2015, Příspěvek k výrobě kamnářské keramiky v Lošticích. Pravěk Nová řada 23, s. 219–230.
 • 2014, Mladohradištní pohřebiště na území bývalého soudního okresu Litovel (okr. Olomouc). Vlastivědný věstník moravský LXVI/1, s. 69–83.
 • 2014, Doklady zpracování železa v raném středověku na území Uničovska a Litovelska. Archeologia historica 39/2, s. 583–607 (spolu s P. Šlézarem)
 • 2014, Pravěké a raně středověké osídlení na katastru obce Senice na Hané (okr. Olomouc). Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 308, s. 5–24.
 • 2014, Svatojakubská mušle z Litovle. Vlastivědný věstník moravský LXVI, Supplementum 2, Archeologie a vlastivěda. PhDr. Pavlu Michnovi k sedmdesátým narozeninám, s. 35–38.
 • 2014, Nové poznatky o raně středověkém pohřebišti v Mladči (okr. Olomouc). Střední Morava 38, s. 106–109.
 • 2013, Kachle z Litovle s portréty saských vévodů ve sbírce bývalého Okresního vlastivědného muzea v Litovli. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne LV, s. 65–73.
 • 2013, Soubor gotických kachlů ze sbírky bývalého Okresního vlastivědného muzea v Litovli. Pravěk Nová řada 21, s. 333–356.
 • 2013, Příspěvek k opevnění města Rýmařova. Střední Morava 35, s. 25–33.
 • 2013, Denárové ražby z mladohradištního pohřebiště v Odrlicích (okr. Olomouc). Numismatický sborník 27/2, s. 241–243.
 • 2013, Archeologické nálezy z hradu Rabštejna (okr. Šumperk). Acta musei moraviae, Scientes sociales XCVIII/1, s. 125–143.
 • 2013, Pravěké a raně středověké osídlení na katastrech obce Dubčany a části obce Senice na Hané - Odrlice (okr. Olomouc). Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 306, s. 3–18.
 • 2012, Románská mísa s rytinou bitvy. In: Barcuchová, K. – Moravec, Z. (eds.), Cesta ke Zlaté bule sicilské, I., Usilování o královskou korunu, Ostrava, s. 54–55.
 • 2012, Pravěké a raně středověké osídlení na katastrech obce Haňovice, Kluzov a městské části Litovle - Myslechovice (okr. Olomouc). Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 304, s. 3–17.
 • 2011, Pravěké a středověké osídlení katastru obce Cholina (okr. Olomouc). Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 302, s. 80–99.
 • 2011, Soubor kovových předmětů z Rýmařova-Bezručovy ulice (okr. Bruntál). Pravěk Nová řada 19, s. 273–299.
 • 2010, Pravěké a ranně středověké osídlení katastru obce Želechovice (okr. Olomouc). Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 300, s. 81–100.
 • 2010, Soubor militarií z rýmařovské tvrze. Casteollogica bohemica 12, s. 489–500.

 

Přednášky:

 • 2019, Současný stav zpracování archeologických výzkumů na hradě Tepenci. Forum Urbes Medii Aevii XVII, Brno, 18.–19. června 2019 (spolu s J. Vránou a V. Vránovou)
 • 2018, Raně středověké sídliště v Žerotíně, trať Cépový rybník. Archeologie středověku, 50. mezinárodní vědecká konference, Valtice, 17.–19. září 2018 (spolu s M. Moníkem a J. Kapustou)
 • Kolekce archeologických nálezů z okolí kostela Nejsvětější Trojice ve Šternberku. Archeologie středověku, 50. mezinárodní vědecká konference, Valtice, 17.–19. září 2018
 • 2018, Příspěvek k výrobě kamnářské keramiky v Lošticích. Kachlice krásných slohov. Trebišov, 9.–11. října 2018
 • 2017, Pozdně gotické komorové kachle z areálu města Litovle. Archeologie středověku, 49. mezinárodní vědecká konference, Zvolen, 19. – 21. září 2017
 • 2017, Raně středověké osídlení na Šternbersku (současný stav bádání). Archeologie středověku, 49. mezinárodní vědecká konference, Zvolen, 19. – 21. září 2017
 • 2017, České země a hedvábná stezka, Vlastivědné muzeum v Olomouci, 16. listopadu 2017
 • 2016, Kolekce raně novověkých kachlů z Chořelic. Archeologie středověku, 48. mezinárodní vědecká konference, České Budějovice, 14. – 16. září 2016, (spolu s K. Faltýnkem)
 • 2016, Doba Karla IV. na Olomoucku. letní škola výchovy k občanství, demokracii a evropanství pro učitele občanské výchovy, občanské nauky a základů společenských věd, Olomouc, 23. srpna 2016
 • 2015, Archeologické nálezy z rýmařovské tvrze z druhé poloviny 14. a počátku 15. století, Archeologie středověku, 47. mezinárodní vědecká konference, Cheb, 14. – 16. září 2015, (spolu s P. Hnilovou).
 • 2015, Loštické poháry na Litovelsku, Archeologie středověku, 47. mezinárodní vědecká konference, Cheb, 14. – 16. září 2015, (spolu s K. Faltýnkem a P. Šlézarem).
 • 2013, Doklady železářské výroby v raném středověku na Litovelsku, (spolu s Mgr. P. Šlézarem), 45. ročník mezinárodní konference Archeologie středověku na téma: Zdroje a zpracování surovin v archeologii středověku. Kutná Hora 16.–18. 9. 2013
 • 2011, Archeologické nálezy z hradu Rabštejna (k.ú. Bedřichov nad Oskavou, okr. Šumperk), XVII. Śląskie Spotkania Archeologiczne, Pokrzyvna 25.–28. května 2011
 • 2007, Pravěké sídliště v Opavě-Kylešovicích, Pomiędzy połnocą a południem. Przeobrażenia kulturowe na Górnym Śląsku w pradziejach i średniowieczu. Gliwice, 14.–16. listopadu 2007
 • 2007, Sídliště kultury nálevkovitých pohárů z Holasovic (okr. Opava), XV. Śląskie Spotkania Archeologiczne, Karłow 16.–19. května 2007