Významné minerály na území Olomouckého kraje

 

Geologický vývoj území Olomouckého kraje byl komplikovaný, jedním z jeho výsledků byl vznik poměrně velkého počtu druhů minerálů. Některé z mineralogických lokalit severní Moravy a Slezska jsou významné nejen v Evropě, ale také v celosvětovém měřítku. V současnosti se tyto minerály v přírodě nenachází a nelze je ani získat na mineralogických burzách.

Minerály se v přírodě vyskytují v určitých společenstvech (tzv. paragenezích), které mají podobné podmínky svého vzniku – v Olomouckém kraji patří k nejdůležitějším tyto druhy mineralizací:

  • minerály žil alpského typu
  • diferencovaných pegmatitů
  • kontaktně i regionálně metamorfovaných hornin – tyto minerály budou prezentovány v samostatném článku

Samostatně budou rovněž prezentovány minerály ložisek nerostných surovin – z minerogenetického hlediska nejde o samostatnou kategorii, ale často tak bývají vnímány veřejností.

Minerály žil alpského typu vznikly na puklinách různých hornin, nejbohatší výskyty jsou na puklinách hlubinných bazických vyvřelých hornin (typu dioritu a gabra). Při horotvorných procesech dochází k výstupu termálních roztoků z hloubek a v místech kde panuje vyhovující horský tlak a jsou vhodné termální poměry hornin, dochází k vyluhování vápníku, hořčíku, železa a řady dalších kovů. Tvoří se různé sloučeniny, které vzájemně reagují a na puklinách krystalují nádherné drúzy krystalů řady vzácných minerálů. Tento proces je velmi složitý a jeho detaily jsou objevovány v posledních několika desetiletích.

V následujícím odstavci je uvedeno několik nejvýznamnějších lokalit a druhů minerálů, které jsou součástí sbírek evropských i některých světových muzeí:

Sobotín: epidot, albit, prehnit, chabazit 

Vernířovice: babingtonit, prehnit, křišťál, adulár, anatas 

Praděd: anatas 

Krásné u Hraběšic: stilbit, titanit, chlorit, albit, křišťál, prehnit, apatit 

Minerály diferencovaných pegmatitů jsou výsledkem komplikovaných tektonických, magmatických a geochemických procesů, které se uplatňují v závěrečných fázích horotvorných procesů. Odštěpením z magmatických krbů (z nichž se dalším vývojem stanou žulové masivy) nebo natavením hornin při intenzivní metamorfóze, dojde ke vzniku žil pegmatitů, které v příhodných podmínkách v sobě akumulují řadu vzácných prvků, které jsou v dalších fázích vývoje pegmatitu zdrojem velmi vzácných minerálů, často i drahokamů (topaz, akvamarín, chryzoberyl, rubelit a řada jiných).

Také tato skupina minerálů je z několika lokalit Olomouckého kraje zastoupena v evropských i některých světových muzeí:

Maršíkov: beryl, chryzoberyl, columbit aj. kysličníky niobu a tantalu, gahnit 

Ruda nad Moravou: amazonit se zirkonem