Novodobé dějiny

Sbírka založená v 60. letech 20. století obsahuje především dvojrozměrné předměty, které dokumentují důležité společenské události, rozvoj průmyslu, obchodu, živností, zemědělství i kulturní život na Olomoucku od poloviny 19. století do současnosti. Základem podsbírky jsou brožury, noviny, plakáty, písemnosti, negativy a fotografie. V 80. letech 20. století byl fond obohacen o místopisné a portrétní fotografie vzniklé v městských a vesnických ateliérech olomouckého regionu, o pozůstalosti fotografů z Olomoucka a také o snímky a negativy dokumentující stav vybraných lokalit olomouckého okresu v 80. letech 20. století. V systematické dokumentaci současného stavu a změn obcí na Olomoucku se průběžně pokračuje. Ve fondu je v současné době uloženo více než deset tisíc sbírkových předmětů.
Zvláštní skupinu předmětů v podsbírce tvoří artefakty spojené s odbojovou činností.   Ty se začaly shromažďovat mezi světovými válkami jako součást Muzea národního osvobození při Vlasteneckém spolku musejním v Olomouci. Původně šlo o dokumenty k činnosti československých legií především v Rusku. Za okupace byly dokumenty zabaveny, proto v letech 1945–1948 olomoucká pobočka Československé obce legionářské muzeum obnovila. Tato sbírka čítá asi 2 200 předmětů a k ní přibyly rovněž památky druhého domácího i zahraničního odboje a dokumenty k nacistické okupaci.

Kurátor: PhDr. Karel Podolský, podolsky@vmo.cz, tel. 585 515 150