Paleontologie

Paleontologické sbírky Vlastivědného muzea v Olomouci jsou svým rozsahem i hodnotou významnou součástí sbírkového fondu nejen na regionální, ale i celorepublikové a evropské úrovni. Vznik sbírky je spojen s činností členů Vlastivědného spolku musejního v Olomouci. Doplňování sbírky se dělo systematickým sběrem odborných pracovníků muzea (např. V. Strnad) a nákupy (příp. akvizicemi z jiných muzeí) ucelených kolekcí od jednotlivých sběratelů. Sbírka postihuje prakticky celé období fanerozoika. V kolekci jsou zastoupeny ve velkém počtu zkameněliny paleozoického stáří (klasická oblast Barrandienu, silur u Stínavy, moravský devon a spodní karbon, permokarbon Boskovické brázdy), mesozoikum zastupuje kolekce fosilií ze Štramberka, Skaličky, Brna a mnoha dalších významných evropských lokalit. Kenozoikum reprezentují bohaté sběry z oblasti karpatské předhlubně a paleogenní fosilie (ryby). Samostatnou částí sbírky je rozsáhlý osteologický fond, ve kterém jsou zastoupeny nálezy z našich nejvýznamnějších moravských lokalit – Předmostí, Mladeč, Javoříčko ad.Ve sbírce je uložen materiál fosilií z různých lokalit České republiky (s důrazem kladeným na území Olomouckého kraje) a evropských lokalit (především Slovensko, Rakousko, Itálie, Polsko ad.). Nechybí ani sběry z jiných kontinentů (Asie, Jižní Amerika). V současnosti je sbírka členěna do tří ucelených částí: paleobotanika, paleozoologie a osteologie.

Největší část sbírky představují zkameněliny bezobratlých živočichů z významných paleontologických lokalit České republiky (trilobitová, graptolitová a echinodermátová fauna z oblasti Barrandienu), ucelená kolekce fosilií ze Stínavy (silur, devon), Čelechovic na Hané (devon), Drahanské vrchoviny a Nízkého Jeseníku (spodní karbon), Štramberku, Skaličky a Brna (jura), Štítů (křída), Mikulova, Slatinek (sp. baden) a dalších. Rozsáhlá je kolekce fosilních stop ze spodního karbonu Drahanské vrchoviny. Fosilní obratlovci jsou ve sbírce zastoupeni především kolekcí ryb z permokarbonu (Broumovsko, Boskovická brázda) a terciéru (Opava-Kateřinky, karpatské menility), diskosauriscidů (Boskovická brázda) a kvartérních savců (Mladeč, Předmostí, Javoříčko). Fosilní flóru zastupují zkameněliny klasických lokalit spodního a svrchního karbonu (Drahanská vrchovina, Nízký Jeseník, Ostravsko) a permu (Boskovická brázda), křídy (Maletín), terciéru (Kučlín u Bíliny).

Vědecko-výzkumný záměr se soustřeďuje především na zpracování fauny spodního karbonu Nízkého Jeseníku a Drahanské vrchoviny, studium fosilních stop téže oblasti. Dále jsou prováděny odborné a paleontologické průzkumy na území Olomouckého kraje.
Paleontologické sbírky jsou součástí stálé expozice „Příroda Olomouckého kraje“, část osteologického materiálu je vystavena v expozici Mladečských jeskyní.

Kurátor: RNDr. Tomáš Lehotský, Ph.D., lehotsky@vmo.cz, tel. 585 515 116