Všeobecná geologie

Sbírkový fond vznikl v 50. letech 20. století a je zaměřen na dynamickou, strukturní a regionální geologii území Olomouckého kraje. Jednotlivé regionálně-geologické jednotky charakterizuje ukázkami typických hornin, dále jsou dokladovány geologické jevy probíhající na povrchu (exogenní dynamika) i ve svrchních částech zemské kůry (endogenní dynamika). Endogenní geologické jevy jsou prezentovány vzorky dokumentujícími vulkanické procesy, různé typy přeměn hornin (metamorfózu regionální i na kontaktu s magmatickými horninami, přeměnu způsobenou cirkulujícími termálními roztoky), projevy mikrotektoniky, různé formy textur aj.
Součástí fondu všeobecné geologie je materiál dokumentující ložiska nerostných surovin Olomouckého kraje. Jedná se o ukázky těžených surovin a okolních (matečných) hornin, včetně textur (surovin i hornin) a přeměn způsobených procesy při vzniku surovin. Geologický materiál je cenný z toho důvodu, že ložiska jsou na Moravě a ve Slezsku z větší části vytěžena nebo uzavřena a mnohé báňské prostory jsou zlikvidovány.

Kurátor: Mgr. Martin Kováček, kovacek@vmo.cz, tel. 585 515 123